English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Hanes

Cafodd C.A.L.L. ei lansio ym mis Ebrill 1995 i wasanaethu hen Sir Clwyd. Roedd Awdurdod Iechyd Clwyd yn ariannuír gwasanaeth fel prosiect peilot dwy flynedd. Datblygodd o wasanaeth ag oriau agor cyfyngedig iawn i un 365 diwrnod y flwyddyn, ar sail yr anghenion mae defnyddwyr y gwasanaeth wediíu mynegi.

Roedd defnyddwyr gwasanaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru wedi bod yn gofyn am yr un fath o linell gymorth. Pan unodd Awdurdodau Iechyd Clwyd a Gwynedd i ffurfio Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru penderfynwyd ymestyn y dalgylch i gwmpasu Gogledd Cymru i gyd. Rhyw flwyddyn yn ddiweddarach cafodd y gwasanaeth ei gomisiynu gan Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd GIG Powys i ddarparuír gwasanaeth llinell gymorth yn ei hardal drwyddi draw.

Mae dwy ran iír gwasanaeth mae CALL yn ei ddarparu. I ddechrau bydd y galwr yn cael cynnig cymorth emosiynol trwy wrando a chaniatŠu iddo/iddi fynegi ei deimladau/theimladau mewn perthynas ag unrhyw argyfwng neu sefyllfa. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth gwybodaeth lle gallwn ddefnyddioír gronfa ddata i ddarparu manylion cysylltu ar gyfer asiantaethau, statudol a gwirfoddol, syín lleol iír galwr. Hefyd mae llenyddiaeth am ddim yn cael ei darparu am amrywiaeth o symptomau, problemau iechyd meddwl aír gwasanaethau bydd asiantaethau penodol yn eu darparu.

Ers mis Mai 2001 mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi darparuír arian i ymestyn y gwasanaeth i bob rhan o Gymru. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig cartref iír gwasanaeth ac yn cyflogiír staff.

¬ír ariannu mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei ddarparu rydym nawr yn gallu gweithredu 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos. Maeír gwasanaeth hefyd yn gweithredu gwasanaeth negeseuon testun fel bod defnyddwyr ffonau symudol yn gallu anfon neges destun a derbyn gwybodaeth ar ffurf neges destun yn syth iíw ffonau symudol.

Mae gwefan y llinell gymorth wedi cael ei ddatblygu hefyd a bellach gall y rheiny syín ymweld ‚ír wefan chwilio am asiantaethau yn eu hardaloedd lleol ac e-bostio unrhyw ddiweddariadau am asiantaethau byddan nhwín dod ar eu traws. Mae holiadur ar y wefan fel bod unrhyw un sydd wedi defnyddioír gwasanaeth llinell gymorth yn gallu gwneud sylw, yn ddienw, am eu canfyddiad oír gwasanaeth. Dyma adborth gwerthfawr syín caniatŠu i ni ddatblygu a gwella ymhellach y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.