English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Stay at home guidance for households with possible coronavirus (COVID-19) infection

Coronafeirws

Gofalu am eich lles meddwl

Rydym ni'n byw drwy gyfnod anodd ac mae'n bwysicach nag erioed eich bod yn gofalu am eich iechyd a'ch lles meddwl.

Ydych chi'n berson ifanc sy'n chwilio am gyngor? Cymerwch gip olwg ar ein tudalen ar gyfer plant a phobl ifanc.

Gwybodaeth am wasanaethau MIND

CALL Helpline Banner

Os ydych chi'n byw gyda phroblem iechyd meddwl, neu'n cefnogi rhywun sy'n dioddef, mae Mind Cymru yma i chi.

Ewch i'n gwefan am wybodaeth ar gyflyrau iechyd meddwl, triniaeth a ble i gael cymorth: Gwasanaethau MIND

Cysylltwch 'n llinell gyfreithiol am gymorth cyffredinol ar iechyd meddwl a'r gyfraith: Llinell gyfreithiol

Ymunwch chymuned ar-lein Elefriends am gefnogaeth gan gymheiriaid: Elefriends

Byddwch yn rhan o Amser i Newid Cymru, i ddod stigma iechyd meddwl i ben: TTCW

Stress Control Online Introduction

A oeddech yn gwybod?

Fe allwch ddod o hyd i 1500 o asiantai drwy ddefnyddio ein databas.


Gwasanaeth tecst

Gwybodaeth wedi ei yrru i'ch ffn symudol

Mae Llinell gymorth C.A.L.L. wedi lansio gwasanaeth tecst sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth I bobl drwy negeseuon tecst ar eu ffn symudol.


Oriau agor y llinell gymorth

Mae'r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos


Gwasgfa Gredyd

Oes gennych chi broblemau dyled, thai neu broblemau ariannol?

Ydych chi'n dioddef gan straen neu bryder oherwydd problemau ariannol? Ffoniwch ni gallwn eich rhoi mewn cysylltiad 'r bobl gywir

C.A.L.L. Helpline

Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol

Yn cynnig gefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru.

Mae gan unrhyw un sy'n bryderus am icechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, mynediad i'r gwasanaeth. C.A.L.L, yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth cyfrinachol.

LLINELL GYMORTH DEMENTIA CYMRU

Cefnogi pobl demensia a'u gofalwyr

Mae'r llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, o unrhyw oed, sy'n gofalu am rywun gyda Dementia yn ogystal ag aelodau eraill o'r teulu neu gyfeillion.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn helpu a chefnogi'r rhai sydd wedi derbyn diagnosis o Ddementia.

Archebu taflenni

Fe allwch archebu 3 taflen yn rhad ac am ddim, y mae casgliad eang ar gael ar y we.


Gwefan Staying Safe


 
Mae gwefan 'Staying Safe' yn adnodd achub bywyd a ddatblygwyd gan '4 Mental Health', gyda gwerthfawr o fewnbwn amhrisiadwy gan ein Grwp Cyfeirio Arbenigol o academyddion rhyngwladol, pobl phrofiad (gan gynnwys goroesi ymgais hunanladdiad, hunan-niweidio, cefnogi ffrind neu aelod o'r teulu neu brofedigaeth trwy hunanladdiad), arbenigwyr atal hunanladdiad, ymarferwyr iechyd meddwl, ymarferwyr cyffredinol, gwneuthurwyr polisi, arbenigwyr iechyd y cyhoedd, arbenigwyr yn y sector, addysgolwyr a dinasyddion pryderus.


Twitter Feed